Korisne informacije

PREVENCIJA PUŠENJA

MISSION: OXYGEN daje pregled zakonskih propisa koji kontroliraju duhan, uporabu duhana i zaštitu stanovništva od duhanskog dima, uz prateće vrijedne izvore informacija.

Zakonska regulativa Republike Hrvatske

Zakonski okvir u Republici Hrvatskoj koji reguliše oblast kontrole uporabe duhana i duhanskih proizvoda:

Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda

Članak 24.

(1) Zabranjuje se pušenje i konzumacija duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode, elektroničkih cigareta i biljnih proizvoda za pušenje prilikom javnih nastupa i prikazivanje na televiziji osoba koje puše ili konzumiraju proizvode iz ovoga stavka.

Članak 25.

(1) Zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s nikotinskim punjenjem ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima.
(2) Zatvorenim javnim prostorom iz stavka 1. ovoga članka smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena, kao i terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih stijena, kada su te stijene zatvorene. Pušenje je zabranjeno i u prostorima koji se po ovom Zakonu ne smatraju zatvorenim javnim prostorom, a funkcionalni su dio prostora u kojima se obavlja djelatnost odgoja i/ili obrazovanja.
(3) Zabranjuje se pušenje na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove.
(4) Zabranjuje se pušenje na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu obrazovne ustanove.
(5) Prostori za pušenje nisu dopušteni u prostorima u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost i djelatnost odgoja i obrazovanja.
(6) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pušenje je dopušteno:

 • u posebnim, za pušače određenim prostorima za smještaj gostiju sukladno propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja,
 • u posebnim, za pušače određenim prostorima u psihijatrijskim bolnicama i u posebnim, za pušače određenim prostorima drugih pružatelja zdravstvene odnosno socijalne skrbi duševno bolesnim osobama i u kaznionicama i zatvorima, o čemu u takvim prostorima mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja i
 • u prostorima za pušenje u objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 26.

Prostor za pušenje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok zraka onečišćenog duhanskim dimom u drugi prostor,
 • površina prostora ne smije biti manja od 10 m²,
 • prostor ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnoga prostora, odnosno 20% površine prostora za posluživanje u ugostiteljskim objektima,
 • prostor ne smije biti namijenjen prijelazu u druge prostore,
 • u prostoru se ne smije posluživati hrana ni piće.

Članak 32.

(1) U objektu u kojemu se isključivo poslužuje piće, a u kojem nije moguće ispuniti uvjete iz članka 26. točke b) i c) ovoga Zakona, vlasnik odnosno korisnik objekta može prostor za posluživanje odrediti pušačkim prostorom, o čemu u tom prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
(2) Pušački prostor iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat,
 • odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje,
 • prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili sl.).

IV. PREVENTIVNE MJERE PROTIV PUŠENJA
Članak 35.

(1) Obvezuju se ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na promicanje spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje među djecom i mladeži svih dobi u svim aktivnostima provedbe redovitog obrazovanja.

Članak 36.

(1) U ostvarivanju društvene skrbi za zaštitu zdravlja pučanstva od štetnih utjecaja pušenja duhana, duhanskih i srodnih proizvoda ministar osniva i imenuje Nacionalno povjerenstvo za borbu protiv pušenja.
(2) Povjerenstvo ima deset članova, i to:

 • tri zdravstvena radnika koji svojim radom sudjeluju u zdravstvenom prosvjećivanju,
 • dva istaknuta stručnjaka u borbi protiv pušenja,
 • jednog predstavnika javnih medija,
 • jednog predstavnika iz područja odgoja i obrazovanja,
 • dva predstavnika ministarstva,
 • jednog predstavnika ministarstva nadležnog za obrazovanje.

V. NADZOR
Članak 38.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju, svaki u okviru svojega djelokruga propisanog zakonom, sanitarni inspektori, zdravstveni inspektori, prosvjetni inspektori, inspektori rada, tržišni inspektori, inspektori za područje elektroenergetike i toplinarstva, turistički inspektori i ovlašteni carinski službenici.

Članak 43.

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kuna kaznit će nadležan inspektor iz članka 38. ovoga Zakona na mjestu izvršenja za prekršaj fizičku osobu ako:

 1. puši duhanski ili srodni proizvod ili biljni proizvod ili rabi elektroničku cigaretu s nikotinskim punjenjem ili bez nikotinskog punjenja ili vodenu lulu u zatvorenom javnom prostoru (članak 25. stavak 1.),
 2. puši na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu zdravstvene ustanove (članak 25. stavak 3.),
 3. puši na prostoru koji je udaljen manje od 20 metara od ulaza u zgradu obrazovne ustanove (članak 25. stavak 4.).

Zakon o trošarinama

POGLAVLJE XIV.
PRODAJA TROŠARINSKIH I DUHANSKIH PROIZVODA
Članak 60.

(1) Trošarinskim obveznicima i svim drugim pravnim i fizičkim osobama dozvoljena je prodaja trošarinskih proizvoda i duhanskih proizvoda iz članka 94. ovoga Zakona na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe, manifestacije i slično) te na drugim mjestima, samo ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na trošarinske proizvode i duhanske proizvode iz članka 94. ovoga Zakona.

POGLAVLJE II.
DUHANSKE PRERAĐEVINE I DUHANSKI PROIZVODI
Predmet oporezivanja
Članak 82.

(1) Duhanskim prerađevinama smatraju se: cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje (sitno rezani duhan za savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje).
(2) U smislu ovoga Zakona predmetom oporezivanja smatraju se i duhanski proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Proizvodi koji ne sadrže duhan i koji se koriste isključivo u medicinske svrhe i definirani su kao lijek prema posebnim propisima ne smatraju se duhanskim prerađevinama u smislu stavka 1. ovoga članka.

Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigarete
Članak 87.

(1) Trošarinska osnovica na cigarete je 1000 komada i maloprodajna cijena.
(5) Ukupna trošarina (specifična i proporcionalna trošarina bez poreza na dodanu vrijednost) na cigarete iznosi najmanje 60% prosječne ponderirane maloprodajne cijene cigareta puštenih u potrošnju i ne smije biti niža od 90 eura u kunskoj protuvrijednosti za 1000 komada cigareta bez obzira na prosječnu ponderiranu maloprodajnu cijenu cigareta puštenih u potrošnju.
(6) Ponderirana prosječna maloprodajna cijena utvrđuje se najkasnije do 1. ožujka svake godine, a izračunava se uzimajući u obzir ukupnu vrijednost svih cigareta puštenih u potrošnju tijekom prethodne kalendarske godine na osnovi maloprodajne cijene koja uključuje sve poreze podijeljenu s ukupnom količinom cigareta puštenih u potrošnju u tom razdoblju.
(7) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje iznos specifične trošarine i stopu proporcionalne trošarine na cigarete na osnovi ponderirane prosječne maloprodajne cijene cigareta iz stavka 6. ovoga članka te iznos minimalne trošarine.

Trošarinska osnovica i visina trošarine na cigare, cigarilose, sitno rezani duhan za
savijanje cigareta i ostali duhan za pušenje
Članak 88.

(1) Trošarinska osnovica na cigare i cigarilose je 1000 komada.
(2) Trošarinska osnovica na sitno rezani duhan za savijanje cigareta i na ostali duhan za pušenje je jedan kilogram netotežine.

ODJELJAK 2.
DUHANSKI PROIZVODI
Članak 94.

(1) U smislu ovoga Zakona duhanskim proizvodima smatraju se proizvodi namijenjeni udisanju pare, bez procesa izgaranja, a koji se mogu smatrati supstitutima za duhanske prerađevine iz članka 82. stavka 1. ovoga Zakona i sadrže:

 • prerađeni duhan namijenjen zagrijavanju (u daljnjem tekstu: grijani duhanski proizvod),
 • tekućinu namijenjenu konzumiranju u elektroničkoj cigareti ili drugoj elektroničkoj napravi, neovisno o tome sadrži li nikotin (u daljnjem tekstu: e-tekućina).

(2) Duhanskim proizvodima smatraju se i proizvodi koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, a ne mogu se podvesti pod stavak 1. točke 1. i 2. ovoga članka i nalaze se u prometu na tržištu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: novi duhanski proizvodi).

Članak 95.

(1) Trošarinska osnovica na grijani duhanski proizvod je jedan kilogram.
(2) Trošarinska osnovica na e-tekućinu je jedan mililitar.
(3) Trošarina na nove duhanske proizvode iz članka 94. stavka 2. ovoga Zakona obračunava se prema visini trošarine propisanoj na ostali duhan za pušenje.
(4) Nije dopuštena otprema, prijevoz ili primitak grijanih duhanskih proizvoda, e-tekućine i novih duhanskih proizvoda bez uobičajenog komercijalnog dokumenta.
(5) Vlada Republike Hrvatske uredbom određuje visine trošarina na duhanske proizvode iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.
(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način postupanja s uobičajenim komercijalnim dokumentom pri kretanju duhanskih proizvoda.

Direktiva Europske unije 40/2014 o duhanskim proizvodima i oglašavanju

DUHANSKI PROIZVODI
POGLAVLJE I.
Sastojci i emisije
Članak 3.

Maksimalne razine emisija katrana, nikotina, ugljikova monoksida i drugih tvari
(1) Razine emisija iz cigareta stavljenih na tržište ili proizvedenima u državama članicama („maksimalne razine emisija”) ne smije biti veći od:

 • 10 mg katrana po cigareti;
 • 1 mg nikotina po cigareti;
 • 10 mg ugljikova monoksida po cigareti.

Članak 7.
Propisi o sastojcima

(1) Države članice zabranjuju stavljanje na tržište duhanskih proizvoda sa svojstvenom aromom. Države članice ne zabranjuju uporabu aditiva koji su ključni za proizvodnju duhanskih proizvoda, primjerice šećera radi nadomjeska šećera koji se gubi tijekom postupka sušenja, pod uvjetom da ti aditivi ne rezultiraju proizvodom svojstvene arome i ne povećaju na znatan ili mjerljiv način stvaranje ovisnosti, toksičnost ili kancerogena, mutagena ili reproduktivno toksična svojstva proizvoda.

Članak 19.
Obavješćivanje o novim duhanskim proizvodima

1. Države članice od proizvođača i uvoznika novih duhanskih proizvoda zahtijevaju da podnesu obavijest nadležnim tijelima država članica o svim takvim proizvodima koje namjeravaju staviti na dotično nacionalno tržište. Obavijest se predaje u elektroničkom obliku šest mjeseci prije namjeravanog stavljanja na tržište. Ona mora biti popraćena detaljnim opisom dotičnog novog duhanskog proizvoda, kao i uputama za njegovu uporabu i podacima o sastojcima i emisijama u skladu s člankom 5. Proizvođači i uvoznici koji podnose obavijest o novom duhanskom proizvodu, nadležnim tijelima također dostavljaju:

 • dostupne znanstvene studije o toksičnosti, stvaranju ovisnosti i privlačnosti novog duhanskog proizvoda, posebno s obzirom na njegove sastojke i emisije;
 • dostupne studije, njihove sažetke i istraživanje tržišta o preferencijama različitih potrošačkih skupina, uključujući i mlade osobe i trenutne pušače;
 • druge dostupne i relevantne podatke, uključujući analizu rizika/koristi od proizvoda, njegove očekivane učinke na prestanak konzumacije duhana, očekivane učinke na započinjanje konzumacije duhana i predviđena shvaćanja potrošača.

Evaluacija zakonodavnog okvira za kontrolu duhana

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o primjeni Direktive 2014/40/EU o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda

U Komisijinim evaluacijama ocjenjuje se uspješnost postojećih politika, programa i propisa. U evaluaciji se koriste dokazi za ocjenu uspješnosti intervencije (ili njezina funkcioniranja), uzimajući u obzir ranija predviđanja u kontekstu prethodne procjene učinka. Evaluacija nadilazi ocjenu onoga što se dogodilo, jer se u njoj razmatra zašto se nešto dogodilo (i koje su poveznice, ako postoje, s ulogom intervencije EU-a) te, ako je moguće, što se i koliko promijenilo kao posljedica toga. Stoga joj je cilj (kad je to moguće) donijeti zaključke o uzročno-posljedičnim učincima intervencije EU-a na željene ishode.

Ova se evaluacija provodi u vrijeme novog zamaha mjera za kontrolu duhana u EU-u, uvedenih u okviru europskog plana za borbu protiv raka (EBCP). Planom se za cilj postavlja „generacija bez duhana” u kojoj će do 2040. manje od 5 % stanovništva konzumirati duhan, u usporedbi s oko 25 % danas. U međuvremenu će se nastojati postići WHO-ov cilj da se do 2025. ostvari relativno smanjenje konzumacije duhana za 30 % u odnosu na 2010., što odgovara udjelu pušača od oko 20 % stanovništva Unije.

Zahvaljujući Direktivi, EU je svjedočila stalnom smanjenju stope pušenja i upotrebe duhana. Međutim, potrebno je više napora. Izvještaj ističe dvije glavne oblasti u kojima su potrebna poboljšanja: provođenje zakona na nacionalnom nivou i bolje razmatranje novih tržišnih kretanja, kao što su novi duhanski proizvodi.

Koje su do sada glavne promjene u vezi sa duhanom i duhanskim proizvodima na području Evropske unije, kroz primjenu direktive?

 1. Veća i obavezna slikovna zdravstvena upozorenja
 2. Zabrana cigareta sa karakterističnim ukusima
 3. Zamjena označavanja katrana, nikotina i ugljičnog monoksida – nove oznake obavještavaju potrošače da ‘Duhanski dim sadrži više od 70 tvari za koje se zna da uzrokuju rak’
 4. Nema više promotivnih ili obmanjujućih paketa, banovana su i pakla od 10 cigareta
 5. Zahtjevi za sigurnost i kvalitetu e-cigareta (međutim, Direktiva o duhanskim proizvodima ne zabranjuje e-cigarete!)
 6. Pravila za pakiranje i označavanje e-cigareta – uvedene su ipak oznake o štetnosti i sadržaju nikotina
 7. Praćenje i izvješćivanje o razvoju događaja u vezi s e-cigaretama
 8. Mogućnost zabrane prekogranične prodaje na daljinu
 9. Mjere za suzbijanje nedopuštene trgovine

O provedbi naših aktivnosti

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

 1. Rad sa stručnom zajednicom i donositeljima odluka – Zagovaranje
 2. Izgradnja online zajednice – Komunikacijska kampanja
 3. Rad sa zajednicom – Direktne aktivnosti s ciljnom skupinom

Više informacija o dizajnu programa Mission: Oxygen možete pronaći ovdje.

Partneri i prijatelji programa

Program Mission: Oxygen provodi Propulsion, uz podršku kompanije AstraZeneca.